FIZJOTERAPIA DOMOWA

Nasze Centrum prowadzi fizjoterapię z dojazdem do pacjenta tzw. FIJOTERAPIA DOMOWA. Rejestracja odbywa się przez kontakt z recepcją na ul. Winnickiej oraz w Białym Kościele.
Przede wszystkim dla kogo jest fizjoterapia domowa? 

W naszym Centrum tworzymy zespół wykwalifikowanych fizjoterapeutów, którzy kompleksowo rozplanują proces terapeutyczny w oparciu o szczegółowy wywiad, potrzeby pacjenta i ewentualne wskazania medyczne.

Wskazania do fizjoterapii domowej:

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych wykonuje się u pacjenta, który ze względu na dysfunkcje narządu ruch, nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do placówki udzielającej świadczeń w formie fizjoterapii ambulatoryjnej.

Rehabilitacja domowa realizowana jest u chorych z zaburzeniami funkcji narządu ruchu spowodowanymi:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu,
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina, nie dotyczy dzieci do 18 roku życia),
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia,
 • chorobami przewlekle postępującymi, a w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów),
  chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu, przez okres do 6 miesięcy od dnia operacji,
 • stanami po urazach, amputacjach kończyn dolnych, do 6 miesięcy od dnia urazu lub amputacji
 • osobom w stanie wegetatywnym/apalicznym

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 465 z późn. zmianami) określa zasady udzielania świadczeń rehabilitacyjnych z zakresu fizjoterapii domowej. Poniżej cytujemy fragmenty rozporządzenia.

“Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Inne warunki:

 1. skierowanie na rehabilitację jest wystawiane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:
  1. specjalistę w dziedzinie:
   • rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej,
   • medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej,
   • reumatologii,
   • neurologii,
   • neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii,
   • chirurgii lub chirurgii ogólnej,
   • chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub
  2. lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie:
   • rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej,
   • medycyny fizykalnej i balneoklimatologii,
   • neurologii,
   • neurochirurgii,
   • chirurgii ogólnej,
   • ortopedii i traumatologii, lub
   • lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie:
   • rehabilitacji medycznej,
   • balneologii i medycyny fizykalnej,
   • reumatologii,
   • neurologii,
   • neurochirurgii,
   • chirurgii ogólnej,
   • ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 2. świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia;

  W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, poniżej przedstawione są najistotniejsze zmiany dotyczące zasad kierowania Świadczeniobiorców na cykle rehabilitacyjne.

 3. skierowanie na cykl zabiegów zawiera:
  • pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • rozpoznanie w języku polskim,
  • kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,
  • choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji,
  • pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania;
 4. w przypadku skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego lekarzem specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu skierowanie na cykl zabiegów może zawierać zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegów;
 5. w przypadku uzasadnionych wątpliwości odnoszących się do zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych fizjoterapeuta może dokonać zmiany w tym zakresie po konsultacji z lekarzem, o którym mowa w pkt 4, i odnotowaniu tego faktu w dokumentacji medycznej.

Częstotliwość, długość cyklu terapeutycznego, liczbę zabiegów (do 5 zabiegów dziennie) oraz termin wizyty kontrolnej ustala lekarz kierujący, dostosowując te parametry indywidualnie do potrzeb danego pacjenta.

W ramach rehabilitacji w warunkach domowych prowadzona jest także edukacja zdrowotna pacjenta i jego opiekunów, obejmująca naukę wykonywania ćwiczeń.

Bardzo ważne!

Ewentualne zlecenie przez lekarza kierującego zabiegów fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, strony (prawa, lewa) oraz liczby poszczególnych zabiegów w cyklu, musi być bezwzględnie zgodne z nazewnictwem zawartym w Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych zamieszczonym poniżej (w tym parametrów zabiegów/dawki głównie dla zabiegów z zakresu fizykoterapii) oraz zawierać cel programu usprawniania.

Tylko skierowanie zawierające cechy opisane powyżej, spełniające wszystkie wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 465 z późn. zmianami) uprawnia pacjenta do otrzymania świadczeń fizjoterapeutycznych z niego wynikających.