Polityka Prywatności

Szanowni Pacjenci,

informujemy, że w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych Państwa dane osobowe są przetwarzane:

  1. Administratorem danych osobowych jest RST Piotr Rutkowski, Rozalia Szwarczyk, Rafał Trąbka S.C. z siedzibą w Krakowie, ul. Winnicka 40, 30-394 Kraków.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
    Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej np. weryfikacji tożsamości przed wizytą podczas umawiania wizyty w rejestracji, za pomocą rejestracji telefonicznej, za pomocą e-rejestracji, rozliczeń z płatnikiem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069), ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia   2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, oraz innymi właściwymi przepisami prawa polskiego.
  3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione:
    podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.
  4. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta .
  6. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych.

Podstawa prawna:

Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO)